Language of document :

Žaloba podaná 10. apríla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-45/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: N. Visan, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o neobnovení zmluvy žalobkyne, ktorá je zmluvnou zamestnankyňou

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zastúpenia EÚ v Moldavskej republike z 27. a 28. júla 2011 o obnovení pracovnej zmluvy žalobkyne a zrušiť rozhodnutie Európskej komisie DG.HR.D.2 zo 16. januára 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť R1687/11 žalobkyne,

nariadiť Európskej komisii, aby žalobkyňu opätovne zaradila na iné zastúpenie EÚ, aby si tak mohla zachovať práva získané v priebehu výkonu svojej pracovnej zmluvy na zastúpení EÚ v Moldavskej republike v rokoch 2008 – 2011 (skončená skúšobná lehota, platový stupeň, povyšovacie body), a to na miesto porovnateľné s výberovým konaním EPSO/CAST, ktoré absolvovala v roku 2007,

nariadiť žalovanej, aby verejne priznala omyl, ktorého sa dopustilo zastúpenie v Moldavskej republike v okamihu, keď žalobkyni ponúklo miesto „chargé de mission adjoint“, pričom tento omyl viedol k nemožnosti zaručiť použitie ustanovenia o predĺžení uvedeného v článku 4 ods. 2 jej pracovnej zmluvy, a to od prvého dňa, k jej preradeniu do nižšej kategórie z odbornej stránky a k tomu, že pracovné úlohy, ktoré jej boli zadávané v rokoch 2008 – 2011, boli menej významné, než pracovné úlohy uvedené v jej pracovnej náplni,

uložiť žalovanej, aby žalobkyni nahradila nemajetkovú ujmu, ktorá jej bola spôsobená v rokoch 2008 – 2011 z dôvodu vyššie uvedených nezrovnalostí, pričom jej výška sa určí na mesačnom základe a bude zodpovedať platovému rozdielu medzi žalobkyňou a miestnym zamestnancom v období rokov 2008 – 2011, a to z dôvodu, že zastúpenie: a) úmyselne prideľovalo žalobkyni rovnaké pracovné úlohy, aké prideľovalo miestnemu zamestnancovi, napriek rozdielom v ich pracovných náplniach; b) robilo všetko pre to, aby žalobkyňa nemohla riadne plniť úlohy a zastávať pozíciu skutočne zodpovedajúcu jej pracovnej náplni; c) stále popieralo fakt, že by pracovné miesto žalobkyne zahŕňalo aj zastupovanie vedúceho FCA,

zaviazať žalovanú na náhradu škody za obdobie od „10. novembra 2011 do opätovného zaradenia na miesto na inom zastúpení alebo v inej inštitúcii EÚ“ z dôvodu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola žalobkyni spôsobená na základe rozhodnutia zastúpenia EÚ v Moldavskej republike z 27. a 28. júla 2011 o neobnovení zmluvy žalobkyne, ktorá je zmluvnou zamestnankyňou kategórie „3a“. Výška tejto náhrady škody bude zodpovedať jej mesačnému platu za celé obdobie od 10. novembra 2011 do jej opätovného zaradenia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.