Language of document :

20Talan väckt den 10 april 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-45/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Visan)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förlänga sökandens anställningskontrakt.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av EU-delegationen i Republiken Moldavien om att inte förlänga sökandens anställningskontrakt och ogiltigförklara Europeiska kommissionens, DG.HR.D.2, beslut av den 16 januari 2011 avseende sökandens klagomål nr Rl687/11 som ingetts enligt artikel 90.2,

förplikta kommissionen att anställa sökanden i en annan EU-delegation, så att denne kan behålla de rättigheter som erhållits enligt det anställningsavtal som löpte mellan år 2008 och år 2011 vid EU-delegationen i Moldavien (provanställningstiden avslutad, insamlade meritpoäng) och säkerställa att den nya tjänsten överensstämmer med profilen för det EPSO/CAST-uttagningsprov som sökanden gjorde år 2007,

förplikta svaranden att offentligt erkänna den oriktiga bedömning som EU-delegationen i Republiken Moldavien gjorde när tjänsten Chargé de Mission Adjoint erbjöds sökanden, eftersom detta fel ledde till att det – från anställningsavtalets första dag – var omöjligt att förlänga detta enligt artikel 4.2; att sökanden placerades på en för låg tjänst och erhöll arbetsuppgifter som inte motsvarade sökandens arbetsbeskrivning mellan åren 2008 och 2011,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada som förorsakats sökanden mellan åren 2008 och 2011 på grund av de oriktigheter som angetts ovan. Ersättningen ska beräknas på månadsbasis som skillnaden mellan sökandens lön och lönen för det lokala ombudet för hela perioden mellan åren 2008 och 2011, skälet till detta är a) att delegationen gav sökanden likadana uppgifter som de uppgifter som gavs till det lokala ombudet, trots att arbetsbeskrivningarna var mycket olika, b) att delegationen gjorde sitt yttersta för att sökanden inte skulle utföra uppgifter eller utöva en tjänst som stämde överens med arbetsbeskrivningen och c) att delegationen bestred att sökandens tjänst innefattade att utses till ombud för chefen för avdelningen för finanser, kontrakt och revision.

förplikta svaranden att för tiden mellan den 10 november 2011 och fram till dess sökanden anställs i en annan EU-delegation eller institution ersätta sökandens materiella skador till följd av det beslut som fattades av EU-delegationen i Republiken Moldavien den 27 och 28 juli 2011 om att inte förlänga sökandens avtal om anställning som tillfälligt anställd i tjänstekategori 3a. Ersättningen ska beräknas på grundval av sökandens månadslön under tiden mellan den 10 november 2011 och fram till dess sökanden återanställs.

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.