Language of document :

Жалба, подадена на 26 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-42/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на спора

Отмяна на предложението за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на изчислението, вземащо предвид новите Общи правила за прилагане, които влизат в сила след подаването на заявлението за прехвърляне на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 14 декември 2011 г. за отхвърляне на исканията на жалбоподателя за прилагане на Общите правила за прилагане и на актюерските стойности, които са били в сила към момента на подаване на заявлението му за прехвърляне на неговите пенсионни права;

доколкото е необходимо, да се отмени предложението от 1 август 2011 г. на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), в което се прилагат актюерските стойности от новите Общи правила за прилагане;

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.