Language of document :

26. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-42/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek arvutuse alusel, mis võtab arvesse uusi üldisi rakendussätteid, mis jõustuvad pärast hageja esitatud ülekandmise taotlust.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 14. detsembri 2011. aasta kaebus, millega taotletakse tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal kehtivate üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatilise määra kohaldamist;

tühistada vajalikus osas individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) 1. augusti 2011. aasta ettepanek, millega kohaldatakse uutest üldistest rakendussätetest tulenevaid kindlustusmatemaatilisi väärtusi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.