Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2012 r. – ZZ i ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na podstawie wyliczenia uwzględniającego nowe ogólne przepisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez skarżących wniosków o przeniesienie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniesionych przez skarżących zażaleń mających na celu zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych i stóp aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia przez nich wniosków o przeniesienie uprawnień emerytalnych;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących wyliczenia dodatku do ich uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.