Language of document :

Решение на Общия съд от 28 ноември 2019 г. — Hypo Vorarlberg Bank/ЕСП

(Съединени дела T-377/16, T-645/16 и T-809/16)1

(Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно предварителните вноски за 2016 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Процедура по приемане на решението — Задължение за мотивиране –– Ограничаване на действието на решението във времето)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hypo Vorarlberg Bank AG, по-рано Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Брегенц, Австрия) (представители: G. Eisenberger и A. Brenneis, адвокати)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (представители: B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch и S. Ianc, адвокати)

Встъпила страна, подпомагаща жалбоподателя: Италианска република (представител: G. Palmieri)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на решението на ЕСП, прието на изпълнителната му сесия от 15 април 2016 г., относно предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2016/06), и второ, на решението на ЕСП, прието на изпълнителната му сесия от 20 май 2016 г., относно корекцията на предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране, допълващо решението на ЕСП, прието на изпълнителната му сесия от 15 април 2016 г., относно предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2016/13), в частта, в която се отнасят до жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля като недопустими жалбите по дела T-645/16 и T-809/16.

По дело T-377/16 отменя решението на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП), прието на неговата изпълнителна сесия от 15 април 2016 г., относно предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2016/06) и решението на ЕСП, прието на неговата изпълнителна сесия от 20 май 2016 г., относно корекцията на предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране, допълващо решението на ЕСП, прието на изпълнителната му сесия от 15 април 2016 г., относно предварителните вноски за 2016 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2016/13), в частта, в която се отнасят до Hypo Vorarlberg Bank AG.

ЕСП понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези, които са направени от Hypo Vorarlberg Bank по дело T-377/16.

Hypo Vorarlberg Bank понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези, които са направени от ЕСП по дела T-645/16 и T-809/16.

Италианската република понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 343, 19.9.2016 г.