Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2022 r. – uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

(Sprawa T-14/22)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: uwe JetStream GmbH (Schwäbisch Gmünd, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Schneider)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego JET STREAM – zgłoszenie nr 20 809 111

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie R 1092/2021-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz wydanych w pierwszej instancji decyzji Urzędu z dnia 15 grudnia 2020 r. i z dnia 29 kwietnia 2021 r.;

zezwolenie na rozszerzenie ochrony międzynarodowej rejestracji nr 0809111 w celu dokonania jej rejestracji w Unii Europejskiej;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________