Language of document :

Appel iværksat den 6. juli 2018 af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 26. april 2018 i sag T-554/14, Messi Cuccittini mod EUIPO – J.M.-E.V. e hijos

(Sag C-449/18 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: Lionel Andrés Messi Cuccittini og J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Sagsøgeren for Retten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

EUIPO er af den opfattelse, at den appellerede dom skal ophæves, for så vidt som Retten har tilsidesat EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), af følgende grunde:

Retten har begået en retlig fejl, idet den har undersøgt den begrebsmæssige lighed mellem tegnene og alene taget hensyn til opfattelsen hos en væsentlig del af den relevante kundekreds, hvorved den ikke fastslog nogen relevans for resten af den relevante kundekreds, for hvem den begrebsmæssige forskel mellem varemærkerne ikke kan udligne disses visuelle og fonetiske lighed.

Som følge heraf har Retten begået en retlig fejl, idet den på grundlag af den begrebsmæssige opfattelse, som »en væsentlig del af« kundekredsen har af de omtvistede varemærker, undlod at fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling, i stedet for at vurdere, om den nævnte risiko for forveksling forefindes hos en ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds, således som det kræves i henhold retspraksis.

____________