Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Euroopa Kohtu (kümnes koda) 17. septembri 2020. aasta otsus – EUIPO vs. Messi Cuccittini

(liidetud kohtuasjad C449/18 P ja C474/18 P)(1)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi MESSI taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk MASSI – Osaline registreerimisest keeldumine

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Hindamiskriteeriumid

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punktid 45–47)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 55)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Menetlusnormid – Faktide kontrollimine omal algatusel – Ulatus – Kohustus tuvastada üldtuntud faktide paikapidavus – Puudumine – Vaidlustamine Üldkohtus – Faktide üldtuntusele Üldkohtu antud hinnangu kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 57)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonimenetlus – Liidu kohtusse esitatud hagi – Üldkohtu pädevus – Apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine – Faktiliste asjaolude uuesti läbivaatamine lähtuvalt tõenditest, mida varem ühtlustamisameti üksustele ei esitatud – Väljajätmine – Argumendid faktide üldtuntuse kohta – Hõlmamine

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikkel 65)

(vt punktid 71–73)

5.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Kontseptuaalsete erinevuste võime neutraliseerida visuaalsed ja foneetilised sarnasused – Tingimused

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punktid 84–87)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebused rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Lionel Andrés Messi Cuccittini kohtukulud kohtuasjas C‑449/18 P.

3.

Jätta J.M.‑E.V. e hijos SRL kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Lionel Andrés Messi Cuccittini ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud kohtuasjas C‑474/18 P.


1 ELT C 392, 29.10.2018.