Language of document : ECLI:EU:C:2020:722

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 września 2020 r. –
EUIPO/Messi Cuccittini

(sprawy połączone C449/18 P i C474/18 P)(1)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego graficznego znaku towarowego MESSI – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI – Częściowa odmowa rejestracji

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 45–47)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 55)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Przepisy proceduralne – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Zakres – Obowiązek wykazania prawdziwości faktów notoryjnych – Brak – Zakwestionowanie przed Sądem – Kontrola przez Trybunał dokonywanej przez Sąd oceny charakteru notoryjnego faktów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 57)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Ponowne badanie okoliczności faktycznych w świetle dowodów nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wykluczenie – Argumenty wskazujące na fakty notoryjne – Włączenie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)

(zob. pkt 71–73)

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Możliwość zniesienia podobieństw wizualnych lub fonetycznych przez różnice konceptualne – Przesłanki

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 84–87)

Sentencja

1)

Odwołania zostają oddalone.

2)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Lionela Andrésa Messiego Cuccittiniego w sprawie C‑449/18 P.

3)

J.M.-E.V. e hijos SRL pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Lionela Andrésa Messiego Cuccittiniego i przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie C‑474/18 P.


1 Dz.U. C 392 z 29.10.2018.