Language of document :

Решение на Съда (десети състав) от 17 септември 2020 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) и J.M.-E.V. e hijos SRL/Lionel Andrés Messi Cuccittini, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (C-474/18 P)

(Съединени дела C-449/18 P и C-474/18 P)1

(Обжалване – Марка на Европейския съюз – Регламент (ЕО) № 207/2009 – Член 8, параграф 1, буква б) – Производство по възражение – Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MESSI“ – По-ранни словни марки на Европейския съюз „MASSI“ – Частичен отказ на регистрация)

Език на производството: испански

Страни

(Дело C-449/18 P)

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (преставител: S. Palmero Cabezas)

Други страни в производството: Lionel Andrés Messi Cuccittini (представители: J.-Y. Teindas Maillard и J.-B. Devaureix, abogados), J.M.-E.V. e hijos SRL (представители: J. Güell Serra и R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

(Дело C-474/18 P)

Жалбоподател: J.M.-E.V. e hijos SRL (представители: J. Güell Serra и R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Други страни в производството: Lionel Andrés Messi Cuccittini (представители: J.-Y. Teindas Maillard и J.-B. Devaureix, abogados), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (представител: S. Palmero Cabezas)

Диспозитив

Отхвърля жалбите.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) понася, наред със своите съдебни разноски, и тези на г-н Lionel Andrés Messi Cuccittini по дело C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL понася, наред със своите съдебни разноски, и тези на г-н Lionel Andrés Messi Cuccittini и на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по дело C-474/18 P.

____________

1 ОВ C 392, 29.10.2018 г.