Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 6. jūlijā Eiropas Savienības Padome iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2021. gada 21. aprīļa spriedumu lietā T-322/19, El-Qaddafi/Padome

(Lieta C-413/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: V. Piessevaux un M. Bishop)

Otrs lietas dalībnieks: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas spriedumu;

pasludināt galīgo spriedumu par jautājumiem, kas ir šīs apelācijas sūdzības priekšmets, un noraidīt prasītāja prasību;

un

piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā apelācijas tiesvedībā un lietā T-322/19.

Pamati un galvenie argumenti

Padome apgalvo, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā lietā T-322/19 esot pieļāvusi kļūdu šādos jautājumos:

pirmais apelācijas sūdzības pamats: ES Pamattiesību hartas 47. panta un Tiesas statūtu 36. panta, lasot to kopsakarā ar 53. panta pirmo daļu, pārkāpums, un Padomes Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 1 nepareiza interpretācija;

otrais apelācijas sūdzības pamats: Padomes Lēmuma 2015/1333 8. panta 1. punkta un 9. panta 1. punkta, kā arī Padomes Regulas 2016/44 2 6. panta 1. punkta nepareiza interpretācija;

trešais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot sagrozījusi Padomes argumentus, neesot ievērojusi principu, ka procesuālie raksti ir jāinterpretē saskaņā ar to formulējumu, esot nepareizi interpretējusi Padomes Lēmumu 2015/1333 un Padomes Regulu 2016/44, un pārkāpusi ES Pamattiesību hartas 47. pantu;

piektais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot sagrozījusi pierādījumus, neesot ievērojusi principu, ka dokumenti un procesuālie raksti ir jāinterpretē saskaņā ar to formulējumu, esot pārkāpusi Tiesas statūtu 36. pantu, lasot to kopsakarā ar 53. panta pirmo daļu, un LESD 263. pantu, kā arī ES Pamattiesību hartas 47. pantu.

____________

1 Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (OV 2015, L 206, 34. lpp.).

2 Padomes Regula (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (OV 2016, L 12, 1. lpp.).