Language of document :

Жалба, подадена на 5 февруари 2008 г. - X/Парламент

(Дело F-14/08)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: X (Люксембург, Великото херцогство Люксембург) (представител: V. Christianos, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което директорът на дирекция "Персонал" на Европейския парламент приема, че жалбоподателят не страда от трайна пълна инвалидност, поставяща го в невъзможност да упражнява своите функции, както и отмяна на становището на комисията по инвалидност от 27 юни 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението, с което директорът на дирекция "Персонал" на Европейския парламент приема, че жалбоподателят не страда от трайна пълна инвалидност, поставяща го в невъзможност да упражнява своите функции, както и становището на комисията по инвалидност от 27 юни 2007 г.,

преписката да се върне на комисията по инвалидност за ново произнасяне,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________