Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5°lutego 2008°r. - X przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-14/08)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: X (Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga) (przedstawiciel: V. Christianos, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, w której dyrektor do spraw kadr Parlamentu Europejskiego stwierdził, że niezdolność do pracy strony skarżącej nie ma charakteru trwałego i całkowitego, uniemożliwiającego jej wykonywanie obowiązków oraz stwierdzenie nieważności opinii wydanej w dniu 27 czerwca 2007 r. przez komisję do spraw inwalidztwa.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, w której dyrektor do spraw kadr Parlamentu Europejskiego stwierdził, że niezdolność do pracy strony skarżącej nie ma charakteru trwałego i całkowitego, uniemożliwiającego jej wykonywanie obowiązków oraz stwierdzenie nieważności opinii wydanej w dniu 27°czerwca 2007°r. przez komisję do spraw inwalidztwa;

przekazanie sprawy komisji do spraw inwalidztwa do ponownego rozpoznania;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________