Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

4 февруари 2010 година

Дело F-15/08

Valérie Wiame

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Невписване в списъка на издържалите конкурса лица — Слаба оценка — Обявление за конкурс на общо основание EPSO/AST/7/05 — Събиране на доказателства — Правен интерес“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 EA, с която г‑жа Wiame моли да бъде отменено решението на конкурсната комисия, определена за конкурс EPSO/AST/7/05, с което на жалбоподателката е поставена оценка, недостатъчна за включването ѝ в списъка на издържалите конкурса лица.

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят понася направените от него съдебни разноски. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Обжалване — Увреждащ акт — Решение, прието след преразглеждане на предходно решение

(член 90, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Актове на институциите — Презумпция за законосъобразност — Данни, които могат да поставят под въпрос законосъобразността на акта

1.      Когато кандидат, чиято молба за допускане до общностен конкурс е отхвърлена, иска решението за отхвърляне да бъде преразгледано, за увреждащ акт се счита единствено решението, взето от комисията след преразглеждане. Ето защо исканията на този кандидат са насочени срещу последното решение.

(вж. точка 20)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 13 декември 2006 г., Heus/Комисия, T‑173/05, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑329 и II‑A‑2‑1695, точка 19

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Van Neyghem/Комисия, F‑73/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑441 и II‑A‑1‑2515, точка 39

2.      От една страна, по отношение на административните актове се прилага презумпция за законосъобразност, а от друга, по принцип тежестта за доказване носи лицето, което твърди, че е настъпило съответното обстоятелство, така че жалбоподателят трябва да представи поне достатъчно конкретни, обективни и съгласувани данни, от които да е видно, че действително или вероятно са настъпили обстоятелствата, изложени от него в подкрепа на исканията му. Следователно жалбоподателят, който не разполага с доказателства, нито дори със съвкупност от данни, трябва да се съобрази с презумпцията за законосъобразност, присъща на приетите във връзка с конкурс решения, и не може да иска от Съда на публичната служба да разгледа заявленията за участие на успешно издържалите конкурса лица, за да провери дали някои от тези лица не са допуснати незаконосъобразно до участие в конкурса.

(вж. точка 21)

Позоваване на:

Съд — 6 март 2001 г., Connolly/Комисия, C‑274/99 P, Recueil, стр. I‑1611, точки 113 и 114

Първоинстанционен съд — 19 ноември 1996 г., Brulant/Парламент, T‑272/94, Recueil FP, стр. I‑A‑513 и II‑1397, точка 35; 13 юли 2000 г., Griesel/Съвет, T‑157/99, Recueil FP, стр. I‑A‑151 и II‑699, точка 25