Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

4. februar 2010

Sag F‑15/08

Valérie Wiame

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — utilstrækkeligt antal point — meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/7/05 — bevisførelse — retlig interesse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 26 EF og 152 EA, hvorved Valérie Wiame har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AST/7/05, hvorved hun ikke blev tildelt et tilstrækkeligt antal point til at blive opført på reservelisten.

Udfald: Kommissionen frifindes. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — akt, der indeholder et klagepunkt — afgørelse truffet efter fornyet behandling af tidligere afgørelse

(Tjenstemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 1)

2.      Institutionernes retsakter — formodning for lovlighed — indicier, der rejser tvivl om aktens lovlighed

1.      Når en ansøger, hvis ansøgning om adgang til en udvælgelsesprøve er blevet afvist, anmoder om en fornyet vurdering af denne afgørelse, er det kun den afgørelse, udvælgelseskomitéen har truffet efter en fornyet behandling, der er den bebyrdende akt. Ansøgerens påstand skal derfor rettes mod denne akt.

(jf. præmis 20)

Henvisning til:

Retten: 13. december 2006, sag T‑173/05, Heus mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑2, s. 329, og II‑A‑2, s. 1695, præmis 19

Personaleretten: 13. december 2007, sag F‑73/06, Van Neyghem mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑1, s. 441, og II‑A‑1, s. 2515, præmis 39

2.      Da der gælder en formodning for, at en administrativ retsakt er lovlig, og da bevisbyrden i princippet påhviler den, som anfægter lovligheden, påhviler det sagsøgeren i det mindste at fremlægge tilstrækkeligt præcise, objektive og samstemmende indicier, der kan godtgøre, at de af sagsøgeren påberåbte omstændigheder er sandfærdige eller sandsynlige. En sagsøger, der ikke råder over beviser eller i det mindste en række indicier, må derfor anerkende, at der gælder en formodning for, at de afgørelser, der træffes vedrørende udvælgelsesprøver, er lovlige, og sagsøgeren kan ikke kræve, at Personaleretten skal tage stilling til de ansøgninger, der er indgivet af personer, som har bestået en udvælgelsesprøve, med henblik på at undersøge, om visse af disse personer uretmæssigt har fået adgang til udvælgelsesprøven.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Domstolen: 6. marts 2001, sag C‑274/99 P, Connolly mod Kommissionen, Sml. I, s. 1611, præmis  113 og 114

Retten: 19. november 1996, sag T‑272/94, Brulant mod Parlamentet, Sml. Pers. I‑A, s. 513, og II, s. 1397, præmis 35; 13. juli 2000, sag T‑157/99, Griesel mod Rådet, Sml. Pers. I‑A, s. 151, og II, s. 699, præmis 25