Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

18. december 2008

Sag F-14/08

X

mod

Europa-Parlamentet

»Slettelse – ophævelse af sag – sagsomkostninger – formaliteten«

Angående: Søgsmål indgivet i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved X har nedlagt påstand dels om annullation af invaliditetsudvalgets udtalelse af 22. juni 2007 vedrørende hans helbredstilstand og af Europa-Parlamentets personaledirektørs afgørelse af 27. juni 2007, hvorved det vurderedes, at hun ikke er ramt af vedvarende, total invaliditet, der medfører, at hun er ude af stand til at gøre tjeneste, dels om at sagen oversendes til invaliditetsudvalget til fornyet behandling.

Udfald: Sag F-14/08, X mod Parlamentet, slettes af Personalerettens register. Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af sagsøgerens omkostninger. Sagsøgeren bærer en fjerdel af sine omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – sagsomkostninger – ophævelse af sagen begrundet i den anden parts forhold

(Personalerettens procesreglement, art. 89, stk. 5)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – afgørelse, hvorved det fastslås, at tjenestemanden er arbejdsduelig, og hvorved vedkommende pålægges at genoptage tjenesten – formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 59, stk. 4, art. 90 og 91)

1.      Som det fremgår af artikel 89, stk. 5, i procesreglementet for Retten for EU-personalesager, pålægges det den part, som hæver sagen, at betale sagens omkostninger, såfremt den anden part har nedlagt påstand herom i sine bemærkninger vedrørende ophævelsen af sagen. På begæring af den hævende part kan det dog bestemmes, at den anden part skal betale sagens omkostninger, hvis dette findes berettiget som følge af denne parts forhold. I et tilfælde, hvor en tjenestemand har indgivet et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, der ikke anerkender hans invaliditet, må en institution, der ikke har besvaret en forudgående klage inden for de fire måneder, der skal forløbe, før der foreligger et stiltiende afslag, og som har indtaget en tvetydig holdning til den pågældendes situation efter sagens anlæg, anses for ved sin adfærd at have bidraget til, at sagen blev indbragt for Personaleretten, og den kan tilpligtes at betale en del af den sagsøgende tjenestemands sagsomkostninger.

(jf. præmis 6-10)

2.      Når en afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden, der følger af en udtalelse fra invaliditetsudvalget, ud over en vurdering af en tjenestemands arbejdsduelighed, der ikke i sig selv ændrer den pågældendes tidligere retsstilling, ligeledes indeholder et påbud om at genoptage arbejdet, udgør afgørelsen en bebyrdende forvaltningsakt, som tjenestemanden kan anfægte ved Personaleretten.

(jf. præmis 14, 17 og 19)