Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Wybranowski/Комисия

(Дело F-17/08)1

(Публична служба - Общ конкурс - Невключване в списъка с резерви за назначения - Оценяване на устния изпит - Обявление за конкурс EPSO/AD/60/06 - Мотивация - Компетентност на конкурсната комисия - Преценка на кандидатите)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Andrzej Wybranowski (Варшава, Полша) (представител: Z. Wybranowski, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и K. Herrmann)

Предмет

Изменение или отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурс EPSO/AD/60/06 AD5 жалбоподателят да не бъде включен в списъка с резерви за назначения от посочения конкурс вследствие на резултатите от устния изпит.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Wybranowski да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 158, 21.6.2008 г., стр. 25.