Language of document :

Sag anlagt den 26. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-20/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om at tildele ham en erstatning for forsinkelsen i forbindelse med udfærdigelsen af hans bedømmelsesrapporter for bedømmelsesårene 2008 og 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om stiltiende afslag på sagsøgerens ansøgning, som blev indgivet den 13. januar 2012.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. november 2012 om afslag på den klage, som sagsøgeren indgav den 24. juli 2012.

Sagsøgeren tilkendes et beløb, som efter ret og rimelighed foreløbigt fastsættes til én EUR i erstatning for lidt økonomisk tab og til én EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.