Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. maj 2014 – Cocco mod Kommissionen

(Sag F-17/13) 1

(Personalesag – kontraktansat – ansættelse – indkaldelse af interessetilkendegivelse – EPSO/CAST/02/2010)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Patricia Cocco (Hunting, Frankrig) (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på den ansøgning om ansættelse af sagsøgeren, som blev fremlagt af OIL

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 25. april 2012 om afslag på at ansætte Patricia Cocco som kontraktansat i ansættelsesgruppe III annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Patricia Coccos omkostninger

____________

____________

1 EUT C 123 af 27.4.2013, s. 30.