Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 29 август 2016 г. — Boyd/Комисия

(Дело F-19/13)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 123, 27.4.2013 г., стр. 30.