Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 29 август 2016 г. — McMichael/Комисия

(Дело F-18/13)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 114, 20.4.2013 г.,стр. 47.