Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. marca 2012 – Marsili/Komisia

(vec F-19/10)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Hodnotenie ústnej skúšky – Zloženie výberovej komisie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Letizia Marsili (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: K. Van Maldegem, C. Mereu a M. Velardo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a M. J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o nezapísaní žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AST/51/08, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    L. Marsili znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010, s. 57.