Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 maart 2011 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-21/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep tot schadevergoeding – Onwettigheid – Verzending van schrijven betreffende kosten van zaak aan advocaat die verzoeker in die zaak heeft vertegenwoordigd – Beroep kennelijk rechtens ongegrond – Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding te krijgen voor het feit dat de verwerende partij een op hem betrekking hebbend schrijven heeft gestuurd aan een advocaat die hem niet langer vertegenwoordigt

Dictum

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio zal alle kosten dragen.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 000 euro aan het Gerecht.

____________

1 PB C 161 van 19/06/2010, blz. 57.