Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-21/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя, насочено към получаване на обезщетение за вредата, претърпяна поради факта, че ответникът е изпратил дебитно известие относно хонорарите на адвоката, който го е представлявал по дело T-241/03, до адвоката, който е защитавал жалбоподателя в посоченото дело, а не на самия жалбоподател

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за мълчалив отказ на искането от 23 февруари 2009 г.;

ако е необходимо, да се отмени актът, независимо как е формулиран, с който се отхвърля жалбата от 14 септември 2009 г. срещу решението за отхвърляне на искането от 23 февруари 2009 г.;

ако е необходимо, да се отмени известието от 1 декември 2009 г., изготвено на френски език и получено от жалбоподателя на 19 януари 2010 г., придружено от превод на италиански език;

да се осъди Комисията да поправи вредата от имуществено и неимуществено естество, която жалбоподателят неоснователно е претърпял вследствие изготвянето и изпращането до адвоката, който го е представял по дело T-241/03, на известието от 4 декември 2006 г., като изплати на жалбоподателя сумата от 10 000 евро или такава по-голяма или по-малка сума, каквато Съдът на публичната служба определи по справедливост;

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ този, на който искането от 23 февруари 2009 г. е било получено от Комисията, и до действителното плащане на сумата от 10 000 евро, лихвите върху тази сума в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________