Language of document :

Žaloba podaná dne 31. března 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-21/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá návrh žalobce na náhradu škody vzniklé tím, že žalovaná zaslala oznámení o dluhu ohledně odměn advokáta, který ji zastupoval ve věci T-241/03, advokátovi, který obhajoval žalobce ve výše uvedené věci, a nikoli samotnému žalobci.

Návrhové žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí o zamítnutí návrhu ze dne 23. února 2009 ;

v případě potřeby zrušit akt, nehledě na jeho formu, kterým byla zamítnuta stížnost ze dne 14. září 2009 namířená proti zamítnutí návrhu ze dne 23. února 2009;

v případě potřeby zrušit přípis ze dne 1. prosince 2009, vyhotovený ve francouzštině, který žalobce obdržel dne 19. ledna 2010, k němuž byl přiložen překlad do italštiny;

uložit Komisi náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která neprávem vznikla žalobci v důsledku sepsání a zaslání advokátovi, který zastupoval žalobce ve věci T-241/03, oznámení o dluhu ze dne 4. prosince 2006, a povinnost zaplatit žalobci částku 10 000,00 eur, nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Tribunál považovat za správnou a spravedlivou;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci, počínaje dnem následujícím po doručení návrhu ze dne 23. února 2009 Komisi až do skutečného zaplacení částky 10 000,00 eur, úroky z této částky ve výši 10 % p.a., s roční kapitalizací;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________