Language of document : ECLI:EU:C:2019:197

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 13 marca 2019 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek akcyzowy od alkoholu i napojów alkoholowych – Dyrektywa 92/83/EWG – Artykuł 2 – Pojęcie „piwa” – Napój wyprodukowany z brzeczki uzyskanej z mieszaniny zawierającej więcej glukozy niż słodu – Nomenklatura scalona – Pozycja 2203 (piwo otrzymywane ze słodu) lub pozycja 2206 (pozostałe napoje fermentowane)

W sprawie C‑195/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 19 marca 2018 r., w postępowaniu karnym przeciwko:

B.S.,

przy udziale

Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim,

Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi,

Urzędu Celno-Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: C. Lycourgos (sprawozdawca), prezes izby, E. Juhász i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–        w imieniu B.S. przez adwokata T. Grzejszczaka,

–        w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

–        w imieniu rządu greckiego przez M. Tassopoulou, A. Dimitrakopoulou i I. Kotsoni, działające w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu Komisji Europejskiej przez C. Perrin i M. Siekierzyńską, działające w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. 1992, L 316, s. 21) w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. 1987, L 256, s. 1), w wersji wynikającej z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2587/91 z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991, L 259, s. 1).

2        Wniosek ten został złożony w ramach postępowania karnego wszczętego przeciwko B.S. na tej podstawie, że ten ostatni dostarczył polskim organom podatkowym błędnych informacji, prowadzących do uszczuplenia podatku akcyzowego, do którego zapłaty był on zobowiązany.

 Ramy prawne

 Prawo Unii

 Dyrektywa 92/83

3        Artykuł 2 dyrektywy 92/83 przewiduje:

„Do celów niniejszej dyrektywy przez pojęcie »piw[a]« rozumie się wszelkie produkty oznaczone kodem taryfowym CN 2203 lub wszelkie produkty zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi oznaczon[e] kodem taryfowym CN 2206, o ile w każdym wypadku rzeczywista zawartość alkoholu w tych produktach przekracza 0,5% obj.”.

4        Zgodnie z art. 26 owej dyrektywy:

„Odniesienia w niniejszej dyrektywie do kodów CN dotyczą tej wersji nomenklatury scalonej, która obowiązuje w chwili przyjęcia niniejszej dyrektywy”.

 Nomenklatura scalona

5        Artykuł 12 rozporządzenia nr 2658/87 przewiduje, że Komisja Europejska przyjmuje każdego roku w formie rozporządzenia pełną wersję nomenklatury scalonej (zwanej dalej „CN”), wraz z odpowiadającymi jej autonomicznymi i umownymi stawkami celnymi Wspólnej taryfy celnej, tak jak wynika to ze środków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisję. Takie rozporządzenie podlega opublikowaniu nie później niż do dnia 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku.

6        Zgodnie z art. 26 dyrektywy 92/83 wersją CN mającą zastosowanie do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym jest wersja wynikająca z załącznika I do rozporządzenia nr 2658/87, w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia nr 2587/91.

7        Część druga CN zawiera dział 22, zatytułowany „Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet”, który zawiera pozycje 2203 i 2206 tej nomenklatury.

8        Pozycja 2203 ma następujące brzmienie:

„2203

Piwo otrzymywane ze słodu”.

9        Pozycja 2206 ma następujące brzmienie:

„2206

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone”.


 Noty wyjaśniające do HS

10      Rada Współpracy Celnej, obecnie Światowa Organizacja Celna (WCO), została utworzona na mocy konwencji w sprawie ustanowienia tej Rady, sporządzonej w Brukseli w dniu 15 grudnia 1950 r. Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (zwany dalej „HS”) został opracowany przez WCO i ustanowiony na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. i zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wraz z protokołem zmian do niej z dnia 24 czerwca 1986 r., decyzją Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. (Dz.U. 1987, L 198, s. 1); CN przejęła z HS pozycje i sześciocyfrowe podpozycje. Jedynie cyfry siódma i ósma wprowadzają dodatkowe podpodziały charakterystyczne dla CN.

11      WCO opracowuje noty wyjaśniające do HS zgodnie z postanowieniami tej ostatniej konwencji w sprawie HS; są one publikowane w dwóch językach urzędowych WCO, czyli po francusku i angielsku.

12      W wersji w języku francuskim nota wyjaśniająca do HS dotycząca pozycji 2203 stanowi, co następuje:

„La bière est une boisson alcoolique qui s’obtient par la fermentation du moût préparé avec du malt d’orge ou de froment, qu’on a fait bouillir en présence d’eau avec généralement du houblon. Certaines quantités de céréales non maltées (maïs et riz, par exemple) peuvent éventuellement être utilisées pour la préparation du moût. L’addition de houblon a pour effet de développer des principes amers et aromatiques et de permettre une meilleure conservation du produit. Elle est parfois aromatisée en cours de fermentation à l’aide de cerises ou d’autres produits.

On ajoute parfois à la bière des sucres, des colorants, du dioxyde de carbone ou encore d’autres substances.

Selon les procédés de fermentation employés, on peut avoir: les bières de fermentation basse, obtenues à basse température avec des levures dites basses et des bières de fermentation haute, obtenues à une température plus élevée avec des levures dites hautes.

Les bières peuvent être claires ou foncées, douces ou amères, légères ou fortes; elles se présentent ordinairement en fûts, en bouteilles ou en boîtes hermétiquement closes et peuvent aussi être commercialisées sous les appellations de »ale«, »stout«, etc.

Cette position comprend également les bières concentrées qui sont préparées en concentrant dans le vide, jusqu’à 1/5 ou 1/6 de leur volume, des bières, en général peu alcooliques, mais très riches en extrait de malt.

N’entrent pas dans cette position:

a)      Certaines boissons qui, bien que parfois appelées bières, ne contiennent pas d’alcool (par exemple, celles obtenues avec de l’eau et des sucres caramélisés) (no 22.02).

b)      Les boissons appelées bières sans alcool, qui sont des bières de malt dont le titre alcoométrique volumique a été ramené à 0,5% vol ou moins (no 22.02).

c)      Les médicaments des nos 30.03 ou 30.04”.

[Piwo jest napojem alkoholowym otrzymywanym w wyniku fermentacji roztworu (brzeczki) przygotowanej ze słodowanego jęczmienia lub pszenicy warzonych z wodą, zasadniczo z chmielem. Do przygotowania roztworu (brzeczki) mogą być również używane pewne ilości niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż). Dodatek chmielu nadaje gorzki i aromatyczny smak oraz poprawia trwałość. Podczas fermentacji niekiedy dodawane są wiśnie lub inne substancje aromatyczne.

Czasami dodawany jest również cukier (szczególnie glukoza), substancje barwiące, dwutlenek węgla i inne substancje.

W zależności od zastosowanego procesu fermentacji produktem może być piwo dolnej fermentacji, otrzymywane w niskiej temperaturze z użyciem drożdży dolnej fermentacji, lub piwo górnej fermentacji, otrzymywane w wyższej temperaturze z użyciem drożdży górnej fermentacji.

Piwo może być jasne lub ciemne, słodkie lub gorzkie, lekkie lub mocne. Może być beczkowane, butelkowane lub hermetycznie puszkowane oraz może być sprzedawane jako piwo jasne („ale”), mocne piwo („stout”) itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również skoncentrowane piwo otrzymywane przez zatężanie w próżni piwa o niskiej zawartości alkoholu (ale o dużej zawartości ekstraktu słodowego) do 1/5 lub 1/6 jego pierwotnej objętości.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a)      napojów, które określane są niekiedy jako piwo, mimo że nie zawierają alkoholu (np. napoje otrzymywane z wody i karmelizowanego cukru) (pozycja 2202);

b)      napojów zwanych piwem bezalkoholowym, składających się z piwa otrzymanego ze słodu, których objętościowa moc alkoholu została zmniejszona do 0,5% obj. lub mniej (pozycja 2202);

c)      leków objętych pozycją 3003 lub 3004].

13      W wersji angielskiej ta sama nota wyjaśniająca stanowi:

„Beer is an alcoholic beverage obtained by fermenting a liquor (wort) prepared from malted cereals (most commonly barley or wheat), water and (usually) hops. Certain quantities of non–malted cereals (e.g. maize (corn) or rice) may also be used for the preparation of the liquor (wort). The addition of hops imparts a bitter and aromatic flavour and improves the keeping qualities. Cherries or other flavouring substances are sometimes added during fermentation.

Sugar (particularly glucose), colouring matter, carbon dioxide and other substances may also be added.

According to the fermenting process employed, the products may be bottom fermentation beer, obtained at a low temperature with bottom yeasts, or top fermentation beer, obtained at a higher temperature with top yeasts.

Beer may be pale or dark, sweet or bitter, mild or strong. It may be put up in barrels, bottles or in airtight tins and may be marketed as ale, stout, etc.

This heading also covers concentrated beer prepared by vacuum‑condensing beer of low alcoholic strength (but with a high content of malt extract) to between one fifth and one sixth of its original volume.

The heading does not cover:

(a)      Certain beverages which, although they are sometimes described as beers, do not contain alcohol (e.g., beverages prepared from water and caramelised sugar) (heading 22.02).

(b)      Beverages called non‑alcoholic beer consisting of beer made from malt, the alcoholic strength of which by volume has been reduced to 0.5% vol or less (heading 22.02).

(c)      Medicaments of heading 30.03 or 30.04”.

 Prawo polskie

14      Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009, nr 3, poz. 11), w wersji mającej zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym (zwana dalej „ustawą o podatku akcyzowym), w art. 94 przewiduje:

„1.      Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

[…]

4.      Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 [złotych polskich (PLN) (około 1,8 EUR)] od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu”.

15      Artykuł 96 ust. 4 tej ustawy stanowi:

„Stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą:

1)      na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości – 97,00 [PLN (około 22,6 EUR)] od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

2)      na pozostałe napoje fermentowane – 158,00 [PLN (około 36,5 EUR)] od 1 hektolitra gotowego wyrobu”.

 Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

16      W okresie od maja 2011 r. do maja 2013 r. B.S. produkował napój alkoholowy, który według niego stanowił mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi. 100 hektolitrów brzeczki stanowiącej podstawę półproduktu, który kwalifikuje on jako piwo, otrzymuje się ze 134,9 l ekstraktu słodowego, 1708,2 l syropu glukozowego, 9 l kwasu cytrynowego, 2,4 l fosforanu amonu oraz pożywki i wody.

17      W okresie od 29 czerwca 2011 r. do 26 czerwca 2013 r. B.S. składał co miesiąc do właściwego urzędu celnego deklarację dla podatku akcyzowego, klasyfikując produkowany przez siebie wyrób jako mieszaninę „piwa” o kodzie CN 2203 z napojami bezalkoholowymi i na podstawie art. 94 ustawy o podatku akcyzowym stosując stawkę akcyzy na piwo w wysokości 7,79 PLN (około 1,8 EUR) od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

18      Kilkunastoma decyzjami wydanymi w okresie od 27 września 2012 r. do 14 lutego 2014 r. naczelnik właściwego urzędu celnego zakwestionował deklaracje B.S. i określił jego zobowiązania w podatku akcyzowym na kwoty znacznie wyższe, gdyż jego zdaniem wyrób produkowany przez B.S. należało zaklasyfikować do pozycji CN 2206, jako napój na bazie pozostałego napoju fermentowanego i napoju bezalkoholowego oraz zastosować stawkę akcyzy w wysokości 158 PLN (około 36,5 EUR) od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Owe decyzje były uzasadnione okolicznością, że głównym składnikiem użytym do wyrobu półproduktu był syrop glukozowy, a nie słód, dlatego też ów wyrób nie mógł zostać zakwalifikowany do pozycji CN 2203, która obejmuje „piwo otrzymywane ze słodu”. W konsekwencji naczelnik urzędu celnego stwierdził, że produkt końcowy wykazany w deklaracjach wspomnianych w pkt 17 niniejszego wyroku, który stanowi napój powstały na bazie tego wyrobu pośredniego oraz napoju bezalkoholowego, należało uznać za napój na bazie pozostałego napoju fermentowanego i napoju bezalkoholowego.

19      Te decyzje naczelnika urzędu celnego zostały utrzymane w mocy przez decyzje dyrektora Izby Celnej. Ponadto skargi wniesione przez B.S. na te decyzje zostały oddalone przez polskie sądy administracyjne.

20      W ramach sporu w postępowaniu głównym przeciwko B.S. wszczęto postępowanie karne na tej podstawie, że w okresie od czerwca 2011 r. do czerwca 2013 r. wprowadzał w błąd polski organ podatkowy poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach dla podatku akcyzowego odnoszących się do wytwarzanego przez niego napoju, przez co spowodował znaczne uszczuplenie kwoty pobranego podatku akcyzowego, jednocześnie wydając te napoje ze składu podatkowego bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

21      Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 czerwca 2017 r. B.S. został uznany za winnego tych czynów i wymierzono mu grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych w wysokości 200 PLN (około 46,2 EUR). B.S. wniósł apelację od tego wyroku skazującego do sądu odsyłającego.

22      Sąd ten stwierdza, że z właściwych przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż do zakwalifikowania danego wyrobu na jej gruncie konieczne jest odniesienie się do klasyfikacji wynikającej z CN, zgodnie z załączonymi do niej regułami interpretacji. Podkreśla on ponadto, że zawarta w tej ustawie definicja piwa jest tożsama z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 92/83.

23      Sąd odsyłający podkreśla, że do celów stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym pojęcie „piwa” obejmuje nie tylko piwo otrzymywane ze słodu, objęte pozycją CN 2203, ale również mieszaninę piwa należącego do tej pozycji z napojami bezalkoholowymi, objętą pozycją CN 2206, przy założeniu, że zawartość alkoholu przekracza 0,5% objętości. Uważa on jednak, że te przepisy nie określają udziału procentowego (minimalnego i maksymalnego) poszczególnych składników wytwarzanego piwa, pozostawiając producentowi wyrobu margines uznania w zakresie proporcji powyższych składników. Wnioskuje on z tego, że użyta do produkcji może być każda ilość surowców niesłodowych, przy zachowaniu jednoczesnej obecności słodu. Owe przepisy nie określają również, że dodanie cukru do piwa może nastąpić jedynie po zakończonym procesie fermentacji.

24      Zdaniem tego sądu dla ustalenia, czy B.S. jest winien czynu zabronionego, istotne jest, czy wytwarzany przez B.S. napój zasadnie był kwalifikowany przez niego jako mieszanina „piwa” o kodzie CN 2203 z napojem bezalkoholowym, czy też chodzi o napój na bazie napoju fermentowanego innego niż piwo i napoju bezalkoholowego.

25      W oparciu o wiążące informacje taryfowe wydane we Francji sąd odsyłający stwierdza, że istnieje rozbieżność między państwami członkowskimi co do klasyfikacji taryfowej tego napoju, jeżeli nie przeważają w nim składniki słodowe, co uzasadnia potrzebę harmonizacji orzecznictwa.

26      W tych okolicznościach Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 2 dyrektywy [92/83] w związku z [załącznikiem I] do rozporządzenia [nr 2658/87] należy interpretować w ten sposób, że piwem otrzymywanym ze słodu według kodu CN 2203 nomenklatury scalonej może być wyrób, w przypadku którego do wyprodukowania brzeczki nastawnej użyto ekstraktu słodowego, syropu glukozowego, kwasku cytrynowego i wody, także wówczas, gdy udział składników niesłodowych w brzeczce jest przeważający w stosunku do składników słodowych i syrop glukozowy dodano do nastawu brzeczki przed procesem fermentacji brzeczki, oraz jakimi kryteriami należy kierować się, określając proporcje udziału w brzeczce nastawnej składników słodowych i niesłodowych, aby kwalifikować uzyskany produkt jako piwo według kodu CN 2203?”.

 W przedmiocie pytania prejudycjalnego

27      Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zasadniczo zmierza do ustalenia, czy art. 2 dyrektywy 92/83 należy interpretować w ten sposób, że półprodukt przeznaczony do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, otrzymywany z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż składników niesłodowych, do którego dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji, można zakwalifikować jako „piwo otrzymywane ze słodu” objęte pozycją CN 2203.

28      Pod określeniem „piwa” art. 2 dyrektywy 92/83 uwzględnia nie tylko wszelkie produkty oznaczone pozycją CN 2203, ale także wszelkie produkty zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, oznaczone pozycją CN 2206, o ile w każdym wypadku rzeczywista zawartość alkoholu w tych produktach przekracza 0,5% obj.

29      Z postanowienia odsyłającego wynika, że wprowadzany do obrotu przez B.S. produkt końcowy stanowi mieszaninę półproduktu alkoholowego, otrzymanego w wyniku fermentacji, z napojami bezalkoholowymi. Wynika z tego, że mieszanina stanowiąca produkt końcowy wprowadzany do obrotu przez B.S. nie może zostać zaklasyfikowana do pozycji CN 2203, a zatem nie jest objęta pierwszą z dwóch hipotez wymienionych w art. 2 dyrektywy 92/83. Rzeczony produkt można zatem zakwalifikować jako „piwo” objęte zakresem tegoż art. 2 tylko wtedy, gdy półprodukt alkoholowy, przeznaczony do wymieszania przez B.S. z napojami bezalkoholowymi w celu otrzymania tego produktu końcowego, sam może zostać zakwalifikowany jako „piwo otrzymywane ze słodu” w rozumieniu pozycji CN 2203, przy czym nie kwestionuje się, że zawartość alkoholu w tym produkcie końcowym przekracza 0,5% obj.

30      Na podstawie art. 26 dyrektywy 92/83 wersja CN podlegająca zastosowaniu w sprawie w postępowaniu głównym jest wersją obowiązującą w dniu przyjęcia tej dyrektywy, czyli wynikającą z rozporządzenia nr 2587/91 (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Paderborner Brauerei Haus Cramer, C‑196/10, EU:C:2011:487, pkt 28).

31      Według utrwalonego orzecznictwa w interesie pewności prawa i ułatwienia kontroli decydującego kryterium klasyfikacji taryfowej towarów należy co do zasady poszukiwać w ich obiektywnych cechach i właściwościach określonych brzmieniem pozycji CN i uwag do sekcji lub działów. Ponadto noty wyjaśniające opracowane przez Komisję w zakresie dotyczącym CN oraz przez WCO w zakresie dotyczącym HS przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych pozycji taryfowych, lecz nie są prawnie wiążące (wyrok z dnia 12 maja 2016 r., Toorank Productions, C‑532/14 et C‑533/14, EU:C:2016:337, pkt 34, 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

32      W świetle tych elementów należy ustalić, czy wyrób alkoholowy otrzymany w wyniku fermentacji brzeczki, składający się w szczególności z syropu glukozowego i nieznacznej proporcji słodu, może zostać zakwalifikowany jako „piwo otrzymywane ze słodu” w rozumieniu pozycji CN 2203.

33      Po pierwsze, jeśli chodzi o pytanie dotyczące proporcji słodu w brzeczce, należy stwierdzić, że CN nie określa minimalnej zawartości procentowej składników słodowych w brzeczce przeznaczonej do produkcji piwa.

34      Prawdą jest, że pozycja CN 2203 obejmuje „piwo otrzymywane ze słodu”, co sugeruje, że piwo należące do tej pozycji może być produkowane tylko gdy słód wchodzi w jego skład. Z samego brzmienia „piwo otrzymywane ze słodu” nie można jednak wywnioskować, że wymagana jest minimalna zawartość procentowa słodu w brzeczce.

35      Ponadto nota wyjaśniająca do HS dotycząca pozycji 2203 wyraźnie stanowi, że do przygotowania brzeczki mogą być używane pewne ilości niesłodowanych zbóż, bez wymogu, aby proporcja tych składników niesłodowych była niższa od proporcji składników słodowych.

36      Po drugie, jeśli chodzi o syrop glukozowy wchodzący w skład brzeczki należy stwierdzić, że CN nie zakazuje obecności tego syropu.

37      Co więcej, nota wyjaśniająca do HS dotycząca pozycji 2203 wyraźnie stwierdza możliwość dodania do brzeczki podczas fermentacji substancji aromatycznych. Ponadto nawet jeśli istnieje pewna rozbieżność między wersjami w językach francuskim i angielskim co do dokładnego momentu ewentualnego dodania glukozy, bowiem ta pierwsza obejmuje dodatek „à la bière” („do piwa”), podczas gdy ta druga nie zawiera takiego uściślenia, to jednak żadna z tych oficjalnych wersji nie wymaga, aby brzeczka poddana fermentacji nie zawierała glukozy.

38      Wynika z tego, że produkt wytworzony z nieznaczną zawartością słodu i z dodaniem glukozy przed fermentacją alkoholową wyłącznie z tych względów nie jest wyłączony z pojęcia „piwa otrzymywanego ze słodu” należącego do pozycji CN 2203.

39      Jednakże ów produkt może należeć do tej pozycji tylko pod warunkiem, że jego obiektywne cechy i właściwości odpowiadają obiektywnym cechom i właściwościom piwa. W tym względzie należy wziąć pod uwagę szczególnie cechy organoleptyczne danego produktu (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 maja 2009 r., Siebrand, C‑150/08, EU:C:2009:294, pkt 36, 37; z dnia 16 grudnia 2010 r., Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, pkt 46).

40      Wynika z tego, że jeśli cechy organoleptyczne półproduktu alkoholowego, mieszanego przez B.S. z napojami bezalkoholowymi w celu wytworzenia produktu końcowego, jaki wprowadza on do obrotu, nie odpowiadają cechom organoleptycznym piwa, co miałoby miejsce w szczególności wtedy, gdyby ten półprodukt wizualnie nie przypominał piwa lub nie miał jego charakterystycznego smaku, ów produkt nie mógłby zostać zakwalifikowany jako „piwo otrzymywane ze słodu”, należące do pozycji CN 2203. Do sądu odsyłającego należy dokonanie niezbędnych ustaleń w tej kwestii.

41      W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 2 dyrektywy 92/83 należy interpretować w ten sposób, że półprodukt przeznaczony do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, otrzymywany z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż składników niesłodowych, do którego dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji, można zakwalifikować jako „piwo otrzymywane ze słodu” objęte pozycją CN 2203, o ile cechy organoleptyczne tego wyrobu odpowiadają cechom organoleptycznym piwa, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego.

 W przedmiocie kosztów

42      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że półprodukt przeznaczony do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, otrzymywany z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż składników niesłodowych, do którego dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji, można zakwalifikować jako „piwo otrzymywane ze słodu” objęte pozycją 2203 nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w wersji wynikającej z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2587/91 z dnia 26 lipca 1991 r., o ile cechy organoleptyczne tego wyrobu odpowiadają cechom organoleptycznym piwa, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego.


Lycourgos

Juhász

Jarukaitis

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 marca 2019 r.

Sekretarz

 

      Prezes dziesiątej izby

A. Calot Escobar

 

      C. Lycourgos*      Język postępowania: polski.