Language of document :

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 11 listopada 2020 r. – Silvana Moro i in. / Komisja Europejska

(Sprawa C-593/20)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (przedstawiciel: S. Colledan, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnoszą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 1 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, C 202, s. 266) o zezwolenie im na zajęcie wszelkich funduszy, które zostały lub zostaną przyznane przez Komisję Europejską na rzecz Republiki Serbii, do czasu całkowitego zaspokojenie ich wierzytelności.

____________