Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 9. listopadu 2020 – Ligebehandlingsnævnet jako zástupce A v. HK/Danmark a HK/Privat

(Věc C-587/20)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ligebehandlingsnævnet jako zástupce A

Odpůrci: HK/Danmark a HK/Privat

Vedlejší účastník vystupující na podporu návrhových žádání odpůrců: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Předběžná otázka

Je třeba čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice o zaměstnání1 vykládat tak, že se za okolností popsaných [v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce] na politicky voleného předsedu sekce odborové organizace vztahuje oblast působnosti směrnice?

____________

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16).