Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 10. novembra 2020 – Landkreis Northeim/Daimler AG

(vec C-588/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Landkreis Northeim

Žalovaná: Daimler AG

Ďalší účastníci konania: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 19. júla 20161 – C(2016) 4673 final – vydané v konaní podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.39824 – Nákladné vozidlá) vykladať v tom zmysle, že zistenia tohto rozhodnutia Komisie zahŕňajú aj osobitné a špecializované vozidlá, najmä vozidlá na odvoz odpadu?

____________

1 Oznámené pod číslom C(2016) 4763 final, zhrnutie uverejnené v Ú. v. EÚ C 108, 2017, s. 6.