Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Győri Ítélőtábla (Maďarsko) dne 20. prosince 2019 – JZ v. OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(Věc C-932/19)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Győri Ítélőtábla

Účastníci původního řízení

Žalobce: JZ

Žalované: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Předběžná otázka

Brání čl. 6 odst. 1 [směrnice Rady 93/13/EHS o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách]1 takovému ustanovení vnitrostátního práva, podle kterého se za neplatná považují ujednání obsažená ve smlouvách o spotřebitelském úvěru – s výjimkou smluvních ujednání, která byla sjednána individuálně – na jejichž základě může úvěrová instituce uplatnit za účelem uvolnění finančních prostředků poskytnutých na pořízení předmětu úvěrování nebo finančního leasingu směnný kurz pro nákup a za účelem splácení dluhu směnný kurz pro prodej nebo jakýkoli jiný směnný kurz, než který byl uplatněn za účelem uvolnění finančních prostředků, a neplatná ujednání nahrazuje pro uvolnění finančních prostředků i splácení dluhu ustanovením, podle kterého se uplatní úřední směnný kurz vyhlášený Maďarskou národní bankou pro příslušnou cizí měnu, a to bez posouzení, zda uvedené ustanovení – s ohledem na všechna ujednání dané smlouvy – skutečně chrání spotřebitele před zvláště nepříznivými důsledky, a bez poskytnutí možnosti spotřebiteli projevit svou vůli ohledně svého zájmu využít ochrany zaručené tímto zákonným ustanovením?

____________

1 Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26.