Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 2.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Győri Ítélőtábla – Unkari) – JZ v. OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt. ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(asia C-932/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13/ETY – 1 artiklan 2 kohta – 6 artiklan 1 kohta – Valuuttamääräinen laina – Lainattujen varojen luovuttamisen yhteydessä sovelletun vaihtokurssin ja niiden takaisinmaksun yhteydessä sovelletun vaihtokurssin välinen ero – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään kohtuuttoman sopimusehdon korvaamisesta kansallisen oikeuden säännöksellä – Kansallisen tuomioistuimen mahdollisuus todeta kohtuuttoman ehdon sisältävä sopimus kokonaisuudessaan pätemättömäksi – Kyseisellä lainsäädännöllä tarjotun suojan ja kuluttajan kyseisen lainsäädännön soveltamista koskevan tahdon mahdollinen huomioon ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Győri Ítélőtábla

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JZ

Vastapuolet: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt. ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Tuomiolauselma

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan kuluttajien kanssa tehtyjen lainasopimusten osalta valuuttakurssierotusta koskeva ehto, jota pidetään kohtuuttomana, on pätemätön ja jolla toimivaltainen kansallinen tuomioistuin velvoitetaan korvaamaan kyseinen ehto kansallisen oikeuden säännöksellä, joka edellyttää virallisen vaihtokurssin käyttämistä, säätämättä kyseisen tuomioistuimen mahdollisuudesta hyväksyä asianomaisen kuluttajan vaatimus siitä, että koko lainasopimus todetaan pätemättömäksi, vaikka mainittu tuomioistuin katsoisikin, että kyseisen sopimuksen pysyttäminen voimassa olisi kuluttajan etujen vastaista erityisesti sellaisen valuuttariskin huomioon ottaen, jonka kyseinen kuluttaja edelleen kantaisi mainitun sopimuksen muun ehdon nojalla, kunhan kyseinen tuomioistuin kykenee – käyttäen yksinomaista harkintavaltaansa, jonka edelle kyseisen kuluttajan ilmaisema tahto ei voi mennä – vahvistamaan, että kyseisellä kansallisella lainsäädännöllä säädettyjen toimenpiteiden soveltaminen todella mahdollistaa sen oikeudellisen ja tosiasiallisen tilanteen palauttamisen, jossa kuluttaja olisi ollut, ellei tätä kohtuutonta ehtoa olisi ollut olemassa.

____________

1 EUVL C 161, 11.5.2020.