Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. septembra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Győri Ítélőtábla – Maďarsko) – JZ/OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(vec C-932/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľov – Nekalé podmienky – Smernica 93/13/EHS – Článok 1 ods. 2 – Článok 6 ods. 1 – Úver vyjadrený v cudzej mene – Rozdiel medzi výmenným kurzom uplatniteľným pri uvoľnení poskytnutých finančných prostriedkov a kurzom uplatniteľným pri ich splácaní – Právna úprava členského štátu stanovujúca nahradenie nekalej podmienky ustanovením vnútroštátneho práva – Možnosť vnútroštátneho súdu vyhlásiť neplatnosť celej zmluvy obsahujúcej nekalú podmienku – Prípadné zohľadnenie ochrany poskytovanej touto právnou úpravou a vôle spotrebiteľa týkajúcej sa jej uplatnenia)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Győri Ítélőtábla

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JZ

Žalovaní: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Výrok rozsudku

Článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré v prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere postihujú neplatnosťou podmienku týkajúcu sa kurzového rozpätia považovanú za nekalú a ukladajú príslušnému vnútroštátnemu súdu povinnosť nahradiť túto podmienku ustanovením vnútroštátneho práva, ktoré ukladá použitie oficiálneho výmenného kurzu, pričom nestanovujú možnosť, aby tento súd vyhovel návrhu dotknutého spotrebiteľa na zrušenie zmluvy o úvere v celom rozsahu, aj keď sa uvedený súd domnieva, že zachovanie tejto zmluvy by bolo v rozpore so záujmami spotrebiteľa, najmä vzhľadom na kurzové riziko, ktoré by tento spotrebiteľ naďalej niesol na základe inej podmienky uvedenej zmluvy, pokiaľ by tento istý súd mohol pri výkone svojej zvrchovanej právomoci a bez toho, aby nad tým mohla prevážiť vôľa vyjadrená týmto spotrebiteľom naopak konštatovať, že vykonanie opatrení takto stanovených týmito vnútroštátnymi predpismi umožňuje obnoviť právnu a skutkovú situáciu, v ktorej by sa spotrebiteľ nachádzal v prípade neexistencie tejto nekalej podmienky.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 11.5.2020.