Language of document :

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 2. septembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Győri Ítélőtábla - Madžarska) – JZ/OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(Zadeva C-932/19)1

(Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Nepošteni pogoji – Direktiva 93/13/EGS – Člen 1(2) – Člen 6(1) – Kredit v tuji valuti – Razlika med menjalnim tečajem, ki se uporabi pri izplačilu sredstev kredita, in menjalnim tečajem, ki se uporabi pri odplačilu kredita – Ureditev države članice, s katero je določena nadomestitev nepoštenega pogoja z določbo nacionalnega prava – Možnost, da nacionalno sodišče ugotovi neveljavnost pogodbe, ki vsebuje nepošten pogoj, v celoti – Morebitno upoštevanje varstva, ki ga ponuja ta ureditev, in volje potrošnika glede njene uporabe)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Győri Ítélőtábla

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JZ

Tožene stranke: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Izrek

Člen 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki v zvezi s potrošniškimi kreditnimi pogodbami določa ničnost pogoja v zvezi s tečajno razliko, ki se šteje za nepošten, in pristojnemu nacionalnemu sodišču nalaga, da ga nadomesti z določbo nacionalnega prava, s katero je določena uporaba uradnega menjalnega tečaja, ne da bi bila določena možnost, da to sodišče ugodi predlogu zadevnega potrošnika, naj ugotovi ničnost kreditne pogodbe v celoti, čeprav bi to sodišče menilo, da bi bila ohranitev te pogodbe v nasprotju z interesi potrošnika, zlasti kar zadeva valutno tveganje, ki bi ga zadnjenavedeni še naprej nosil na podlagi drugega pogoja iz navedene pogodbe, če lahko to sodišče v okviru izvajanja svoje suverene pristojnosti za presojo – in ne da bi lahko volja, ki jo izrazi ta potrošnik, prevladala nad to pristojnostjo – ugotovi, da izvajanje ukrepov, ki so tako določeni v tej nacionalni zakonodaji, dejansko omogoča ponovno vzpostavitev pravnega in dejanskega položaja, v katerem bi bil navedeni potrošnik, če tega nepoštenega pogoja ne bi bilo.

____________

1 UL C 161, 11.5.2020.