Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2021. szeptember 2-i ítélete (a Győri Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JZ kontra OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(C-932/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – Tisztességtelen kikötések – 93/13/EGK irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdése – A 6. cikk (1) bekezdése – Devizában nyilvántartott kölcsön – A kölcsönösszeg folyósításakor és törlesztésekor alkalmazandó árfolyam közötti különbség – A tisztességtelen kikötésnek a nemzeti jog valamely rendelkezésével való felváltását előíró tagállami szabályozás – A nemzeti bíróság azon lehetősége, hogy a tisztességtelen kikötést tartalmazó szerződés egészének érvénytelenségét megállapítsa – Az e szabályozás által nyújtott védelemnek és a fogyasztó e szabályozás alkalmazásával kapcsolatos szándékának esetleges figyelembevétele)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Győri Ítélőtábla

Az alapeljárás felei

Felperes: JZ

Alperesek: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződések tisztességtelen feltételeiről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a fogyasztóval kötött kölcsönszerződéseket illetően semmisnek nyilvánítja az árfolyamrésre vonatkozó, tisztességtelennek tekintett kikötést, és arra kötelezi a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságot, hogy e kikötést a nemzeti jog olyan rendelkezésével váltsa fel, amely hivatalos árfolyam alkalmazását írja elő, anélkül hogy ennek a bíróságnak lehetősége lenne helyt adni az érintett fogyasztó azon kérelmének, amely a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségének megállapítására irányul, még akkor is, ha az említett bíróság úgy ítéli meg, hogy a szerződés fenntartása ellentétes lenne a fogyasztó érdekeivel, különös tekintettel az árfolyamkockázatra, amely a fogyasztót az említett szerződés egy másik kikötése értelmében továbbra is terheli, feltéve, hogy ugyanez a bíróság az önálló mérlegelési jogkörének gyakorlása keretében és anélkül hogy az e fogyasztó által kifejezett szándék elsőbbséget élvezhetne e mérlegelési jogkörhöz képest, meg tudja állapítani, hogy az e nemzeti jogszabályban így előírt intézkedések megtétele valóban lehetővé teszi azon jogi és ténybeli állapot helyreállítását, amelyben az említett fogyasztó e tisztességtelen kikötés hiányában lett volna.

____________

1 HL C 161., 2020.5.11