Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, съдебен район на Хертогенбос (Нидерландия), постъпило на 16 декември 2019 г. — LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-921/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, съдебен район на Хертогенбос

Страни в главното производство

Жалбоподател: LH

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

Съвместимо ли е с член 40, параграф 2 от Директивата за процедурата1 във връзка с член 4, параграф 2 от Директивата за признаването2 , както и с членове 47 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, решаващ орган на държава членка да предвижда, че оригинални документи никога не могат да представляват нови елементи или нови факти, ако тяхната автентичност не може да бъде установена? Ако това не е съвместимо: променя ли нещо в този случай обстоятелството, че в рамките на последваща молба кандидатът за международна закрила представи копия на документи или документи, получени от източник, който не подлежи на обективна проверка?

Следва ли член 40 от Директивата за процедурата във връзка с член 4, параграф 2 от Директива за признаването да се тълкува в смисъл, че при разглеждането на документи и определянето на доказателствената им стойност на решаващ орган на държава членка е разрешено да направи разграничение в зависимост от това дали те са представени в рамките на първа или на последваща молба? Разрешено ли е на държава членка да не спазва повече задължението си за сътрудничество при представянето на документи в рамките на последваща молба, ако автентичността на тези документи не може да бъде установена?

____________

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).

2 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).