Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nizozemska) 16. decembra 2019 – LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-921/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LH

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je to, da organ za presojo države članice določi, da izvirni dokumenti nikoli ne morejo pomeniti novih elementov ali ugotovitev, če ni mogoče ugotoviti avtentičnosti teh dokumentov, v skladu s členom 40(2) Direktive o postopkih1 v povezavi s členom 4(2) Direktive o pogojih2 ter členoma 47 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah? Če skladnost ni podana, ali je drugače, če prosilec ob naknadni prošnji predloži kopije dokumentov ali dokumente, ki izhajajo iz vira, ki ga ni mogoče objektivno preveriti?

2.    Ali je treba člen 40 Direktive o postopkih v povezavi s členom 4(2) Direktive o pogojih razlagati tako, da je organu za presojo države članice dovoljeno, da pri presoji dokumentov in priznanju njihove dokazne vrednosti razlikuje med dokumenti, ki so bili predloženi ob prvi prošnji, in tistimi, ki so bili predloženi ob naknadni prošnji? Ali je državi članici dovoljeno, da ob predložitvi dokumentov ob naknadni prošnji ne izvaja več dolžnosti sodelovanja, ker ni mogoče ugotoviti avtentičnosti teh dokumentov?

____________

1     Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL 2013, L 180, str. 60).

2     Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).