Language of document :

28. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-108/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu skeemi ja millega kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tühistada 9. detsembri 2011. aasta otsus personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõigete 2 ja 3 alusel hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta Euroopa Liidu skeemi;

vajalikus osas tühistada hageja poolt 9. detsembri 2011. aasta otsuse peale 20. juunil 2012 esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.