Language of document : ECLI:EU:F:2013:191

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 11 december 2013

Mål F‑113/12

Vilija Balionyte-Merle

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser – Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet – Överenstämmelse mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Vilija Balionyte-Merle yrkar ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte ta upp sökanden i förteckningen över godkända sökande vid uttagningsprovet EPSO/AD/204/10.

Avgörande:      Talan ogillas. Vilija Balionyte-Merle ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Institutionernas rättsakter – Giltighetspresumtion – Uppgifter som gör att rättsaktens lagenlighet kan bestridas – Bevisbörda

(Artikel 256 FEUF)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Bedömning av kandidaternas lämplighet – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Beaktande av andra omständigheter än sökandenas prestationer – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Bedömning av kandidaternas lämplighet – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Överensstämmelse mellan poängtalet och uttagningskommitténs skriftliga bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

4.      Tjänstemän – Beslut som går någon emot – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Otillräcklig motivering – Rättelse under domstolsförfarandet – Villkor

(Artikel 296 FEUF)

1.      En administrativ rättsakt presumeras vara giltig och bevisbördan åvilar principiellt den som påstår motsatsen. Det åligger således sökanden att framlägga tillräckligt exakta, objektiva och samstämmiga uppgifter som utgör stöd för att de omständigheter som åberopats är riktiga eller sannolika.

(se punkt 31)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 4 februari 2010, Wiame mot kommissionen, F‑15/08, punkt 21; 24 april 2013, BX mot kommissionen, F‑88/11, punkt 33, föremål för överklagande vid tribunalen, mål T‑352/13 P

2.      En uttagningskommitté ska vid bedömningen av sökandenas yrkesmässiga kunskaper samt deras lämplighet och motivation, uteslutande och självständigt, grunda sig på sökandenas prestationer i enlighet med föreskrifterna i meddelandet om uttagningsprov.

För det fall sökandena ifrågasätter det resultat som uppnåtts vid det muntliga provet, kan sökandens övertygelse om att ha besvarat de ställda frågorna korrekt, det förhållandet att sökanden före uttagningsprovet utövat arbetsuppgifter som var föremål för frågor under det muntliga provet eller det förhållandet att sökandens överordnade varit mycket nöjda med dennes insatser före ansökan om deltagande i uttagningsprovet, inte utgöra obestridbara bevis för att det föreligger en uppenbart oriktig bedömning.

(se punkterna 35 och 47)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 14 juli 2000, Teixeira Neves mot domstolen, T‑146/99, punkt 41

Personaldomstolen: 11 december 2012, Mata Blanco mot kommissionen, F‑65/10, punkt 97; 23 januari 2013, Katrakasas mot kommissionen, F‑24/11, punkt 185

3.      En överensstämmelse mellan poängtalet och uttagningskommitténs skriftliga bedömning, vilket utgör en garanti för att sökandena behandlas lika, kan bli föremål för en självständig prövning av personaldomstolen i förhållande till prövningen av uttagningskommitténs bedömning av sökandenas prestationer, under förutsättning att prövningen av en sådan överensstämmelse begränsar sig till en kontroll av att det inte föreligger några uppenbara inkonsekvenser.

(se punkt 52)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 11 september 2008, Coto Moreno mot kommissionen, F‑127/07, punkt 34; 13 december 2012, Mileva mot kommissionen, F‑101/11, punkt 42

4.      Det är för det första möjligt att avhjälpa en bristfällig motivering (men inte en helt utebliven motivering), även under domstolsförfarandet, när den berörda personen redan innan han eller hon väckte talan förfogade över uppgifter som utgjorde en början till en motivering. För det andra kan ett beslut anses som tillräckligt motiverat när det fattats i ett sammanhang som var känt för den berörde tjänstemannen och gör det möjligt för denne att förstå dess omfattning.

(se punkt 62)

Hänvisning till

Tribunalen: 2 mars 2010, Doktor mot rådet, T‑248/08 P, punkt 93 och där angiven rättspraxis