Language of document : ECLI:EU:F:2016:191

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2016. gada 1. augustā

Lieta F‑112/12

Florence Bouvret un citi

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas atbilstoši valsts pensiju shēmām, nodošana Savienības pensiju shēmai – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu atbilstoši jaunajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ko piemēro EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Florence Bouvret, Beata Stepien un Daniel Wille lūdz atcelt Eiropas Komisijas lēmumus par izdienas gadu atzīšanu Eiropas Savienības pensiju shēmā pēc viņu pensijas tiesību, kas iegūtas pirms viņu stāšanās darbā Savienībā, nodošanas, kā arī – ciktāl tas ir nepieciešams – lēmumus par viņu sūdzību noraidīšanu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Iestāžu akti – Piemērojamība laikā – Jaunas tiesību normas tūlītēja piemērošana tādas situācijas sekām nākotnē, kura izveidojusies agrākas normas spēkā esamības laikā – Jaunu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu pieņemšana – Piemērošana iegūto pensijas tiesību nodošanai, kas ir lūgta pirms jauno noteikumu pieņemšanas, bet kas ir īstenota pēc to stāšanās spēkā – Iegūto tiesību pārkāpums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Pensijas – Pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Nodošana Savienības shēmai – Jaunu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu pieņemšana – Atšķirīga attieksme pret ierēdņiem, kuru kapitāls, kas atspoguļo viņu pensijas tiesības, Savienības shēmai ir nodots attiecīgi pirms un pēc minēto noteikumu stāšanās spēkā – Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

1.      Jauno Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējo īstenošanas noteikumu piemērošana attiecībā uz citā pensiju shēmā iegūto pensijas tiesību nodošanu Savienības pensiju shēmai, kas tika lūgta pirms minēto noteikumu pieņemšanas, bet īstenota pēc to stāšanās spēkā, nav pretrunā Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam.

Šajā ziņā saskaņā ar vispāratzītu principu, ja vien nepastāv izņēmumi, jaunu normu uzreiz piemēro no jauna radušās situācijās, kā arī jau esošo situāciju, kuras tomēr nav pilnībā norisinājušas agrākas tiesību normas iedarbības apstākļos, sekām nākotnē. Citādi tas ir tikai tādu situāciju gadījumā, kas ir radušās un galīgi noslēgtas agrākas tiesību normas, kura rada iegūtās tiesības, iedarbības apstākļos. Tiesības uzskata par iegūtām, ja fakts, kas tās ir radījis, ir noticis pirms tiesību akta grozījuma. Tomēr tas tā nav attiecībā uz tiesībām, kuras radījušais fakts nav noticis tiesību akta, kas ir ticis grozīts, iedarbības apstākļos.

Tātad, no vienas puses, Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts neliedz šādi tūlītēji piemērot jaunos vispārējos īstenošanas noteikumus.

No otras puses, nedz pensijas izdienas gadu piedāvājums, kas ir izteikts ierēdnim vai darbiniekam, kurš ir iesniedzis pieteikumu par pensijas tiesību, kuras viņš ir ieguvis citā pensiju shēmā, nodošanu Savienības pensiju shēmai, nedz a fortiori tikai šāda pieteikuma iesniegšana negroza ieinteresētās personas tiesisko stāvokli un nerada saistošas tiesiskās sekas. Tādējādi ierēdnim vai darbiniekam nav iegūto tiesību, kas var tikt pārkāptas, piemērojot jaunos noteikumus.

Turklāt ierēdņa vai darbinieka tiesības uz izdienas gadu atzīšanu ir pilnībā radušās tikai tad, kad kapitāls, kas atspoguļo tā citā shēmā iegūtās tiesības, ir nodots Savienības pensiju shēmai.

(skat. 43.–46. un 48. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: spriedums, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 151.–154. punkts un tajos minētā judikatūra.

2.      Iestāde, pieņemot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējos īstenošanas noteikumus, no kuriem izriet atšķirīga attieksme pret ierēdņiem, kuru kapitāls, kas atspoguļo viņu citā shēmā iegūtās tiesības, tika nodots Savienības shēmai attiecīgi pirms un pēc minēto noteikumu spēkā stāšanās, nav pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, jo atšķirīgā attieksme skar ierēdņus, kas neietilpst vienā un tajā pašā kategorijā.

Ierēdņi, kuru kapitāls, kas atspoguļo viņu citā shēmā iegūtās pensijas tiesības, nav ticis nodots Savienības pensiju shēmai jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdī, neatrodas tādā pašā tiesiskajā situācijā kā ierēdņi, kuru pensijas tiesības, kas tika iegūtas pirms viņu stāšanās dienestā, jau pirms šī datuma bija nodošanas Savienības pensiju shēmai, pārskaitot kapitālu, priekšmets un attiecībā uz kuriem bija pieņemts lēmums, ar kuru atzīti pensijas izdienas gadi šajā pēdējā shēmā. Pirmajiem vēl bija pensijas tiesības citā shēmā, savukārt otrajiem, pārskaitot kapitālu, izbeidzās šīs tiesības un jau bija notikusi attiecīga izdienas gadu atzīšana Savienības pensijas shēmā.

Šāda atšķirīga attieksme turklāt ir pamatota ar objektīvu un no attiecīgās iestādes gribas neatkarīgu apstākli, proti, attiecīgās personas pieteikuma par kapitāla pārskaitīšanu izskatīšanas, ko veic attiecīgā ārējā pensijas shēmā, ātrumu.

(skat. 53. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: spriedums, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 177.–180. punkts.