Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 9.2.2022– Fenice - Qualità per l’ambiente SpA v. Ministero della Transizione Ecologica ym.

(Asia C-91/22)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fenice - Qualità per l’ambiente SpA

Vastaajat: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, direktiivin 2003/87/EY hallinnoinnista ja Kioton pöytäkirjan hanketoiminnan tukemisesta vastaava kansallinen komitea

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon delegoidun asetuksen (EU) 2019/3311 mukainen vahvistamismenettely ja erityisesti siinä säädetty Euroopan komission kanssa käytävän vuoropuhelun mekanismi, voiko direktiivin 2003/87/EY2 hallinnoinnista ja Kioton pöytäkirjan hanketoiminnan tukemisesta vastaavan kansallisen komitean tekemä päätös laitosten sisällyttämisestä hiilidioksidin päästöoikeuksien jaosta laadittuun luetteloon olla unionin yleisessä tuomioistuimessa SEUT 263 artiklan 4 kohdan nojalla nostettavan itsenäisen kanteen kohteena siinä tapauksessa, että riidanalainen päätös tuottaa sitovia oikeusvaikutuksia ja koskee kantajana olevaa talouden toimijaa suoraan?

Voiko päinvastaisessa tapauksessa yksityinen talouden toimija, jolle on aiheutunut välitöntä vahinkoa siitä, että se on Euroopan komission ja kansallisen direktiivin 2003/87/EY hallinnoinnista ja Kioton pöytäkirjan hanketoiminnan tukemisesta vastaavan kansallisen komitean yhteisymmärryksessä tekemän selvityksen perusteella suljettu hiilidioksidin päästöoikeuksien jaon ulkopuolelle, nostaa SEUT 263 artiklan 4 kohdan nojalla unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tekemästä päätöksestä hylätä laitoksen sisällyttäminen luetteloon?

Kattaako direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan u alakohdassa tarkoitettu sähköntuottajan käsite, sellaisena kuin sitä on tulkittu unionin tuomioistuimen (viides jaosto) 20.6.2019 antamassa tuomiossa ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Bundesrepublik Deutschland (C-682/17), joka koski Verwaltungsgericht Berlinin (Berliinin hallintotuomioistuin, Saksa) 28.11.2017 unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan nojalla esittämää ennakkoratkaisupyyntöä, myös sellaiset tilanteet, joissa laitos tuottaa vähäisen määrän sähköä yhteistuotannolla, joka on muuta kuin tehokasta, kun kyseiselle laitokselle on ominaista, että sillä on lukuisia eri lämpöenergian lähteitä, joissa ei ole kyse yhteistuotannosta ja joilla on maksuttomien päästöoikeuksien myöntämisen edellyttämät ominaisuudet?

Onko tällainen sähköntuottajan määritelmä yhteensopiva toiminnanharjoittajien kilpailuolosuhteiden noudattamista koskevien unionin oikeuden yleisten periaatteiden kanssa kannustimien myöntämisen ja toimenpiteen oikeasuhtaisuuden osalta, vaikka se sulkee kokonaan pois laitoksen, jolle on ominaista useiden eri energianlähteiden käyttö, erottelematta sellaisten yhteistuotannosta poikkeavien lämmönlähteiden päästöarvoja, joilla olisi täysi oikeus järjestelmän mukaisiin etuihin?

____________

1 Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 19.12.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/331 (EUVL 2019, L 59, s. 8).

1 Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL 2003, L 275, s. 32).