Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 9 februari 2022 – Fenice - Qualità per l’ambiente SpA mot Ministero della Transizione Ecologica m.fl.

(Mål C-91/22)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Fenice - Qualità per l’ambiente SpA

Motparter: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Tolkningsfrågor

Kan det beslut som antagits av Nationella kommittén för genomförande av direktiv 2003/87/EG(1 ) och för stöd för genomförande av projekt som omfattas av Kyotoprotokollet, med hänsyn tagen till det antagandeförfarande och, framför allt, den mekanism för dialog med Europeiska kommissionen som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2019/331(2 ) i fråga om införande av anläggningar i förteckningen för tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid, överklagas separat till Europeiska unionens tribunal enligt artikel 263 fjärde stycket FEUF i fall där det överklagade beslutet har bindande rättsverkningar och direkt berör den klagande ekonomiska aktören?

Om så inte är fallet, kan den enskilda privata aktör som direkt berörs av att inte tilldelas utsläppsrätter för koldioxid på grundval av den undersökning som har gjorts i samråd mellan Europeiska kommissionen och Nationella kommittén för genomförande av direktiv 2003/87/EG och för stöd för genomförande av projekt som omfattas av Kyotoprotokollet överklaga Europeiska kommissionens beslut om att avslå ansökan om att införa en anläggning i förteckningen i den mening som avses i artikel 14.4 i delegerad förordning (EU) 2019/331 vid Europeiska unionens tribunal enligt artikel 263.4 FEUF?

Ska begreppet elproducent i den mening som avses i artikel 3 u i direktiv 2003/87/EG, såsom det följer av domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 juni 2019 i mål C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH, som avsåg en begäran om förhandsavgörande till domstolen, enligt artikel 267 FEUF, ingiven av Verwaltungsgericht Berlin, genom beslut av den 28 november 2017, även innefatta situationer där anläggningen producerar en minimal andel kraftvärmeel, inte högeffektiv el, som kännetecknas av ett flertal andra termiska energikällor än kraftvärme vilka har de egenskaper som krävs för tilldelning av gratis utsläppsrätter?

Är en sådan tolkning av begreppet elproducent förenlig med de allmänna unionsrättsliga principerna om att respektera konkurrensvillkoren mellan aktörerna vid beviljande av incitament och om åtgärdens proportionalitet i fall där åtgärden helt utesluter en anläggning som kännetecknas av flera olika energikällor, utan att någon åtskillnad görs för utsläppsvärden avseende andra värmekällor än kraftvärme vilka är fullt berättigade till de föreskrivna förmånerna?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 2003, s. 32).

(1 )     Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 2019, s. 8).