Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. oktobrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Schneider Electric SA u.c./Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Lieta C-556/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d’État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Atbildētāji: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 90/435/EK (1990. gada 23. jūlijs) ar kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs 1 , 4. panta normas, it īpaši ņemot vērā tās 7. panta 2. punktu, nepieļauj tādu noteikumu kā Code général des impôts [Vispārējā nodokļu kodeksa] 223. sexies pants, kurā, lai pareizi īstenotu pasākumu, kura mērķis ir novērst ekonomiskā ziņā divkāršu nodokļa uzlikšanu dividendēm, ir paredzēts atskaitījums attiecībā uz tās mātesuzņēmuma veiktās peļņas turpmāku sadali, kuru tas ir saņēmis no citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētiem meitasuzņēmumiem?

____________

1 OV 1990, L 225, 6. lpp.