Language of document :

2020 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Bulgarijos Respublika / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-545/20)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Bulgarijos Respublika, atstovaujama L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti šias 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/10551 , kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje, nuostatas:

1 straipsnio 3 punktą tiek, kiek jame numatytas Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio 1 dalies b punktas (nepatenkinus šio reikalavimo, jei Teisingumo Teismo nuomone to padaryti neįmanoma, Bulgarijos Respublika prašo panaikinti visą 1 straipsnio 3 punktą), bei

2 straipsnio 4 punkto a papunktį (nepatenkinus šio reikalavimo, jei Teisingumo Teismo nuomone to padaryti neįmanoma, Bulgarijos Respublika prašo panaikinti 2 straipsnio 4 punktą),

galiausiai, nepatenkinus nė vieno iš anksčiau nurodytų reikalavimų, jei Teisingumo Teismo nuomone prašymo dalinai panaikinti ginčijamą reglamentą patenkinti negalima, panaikinti visą 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje, ir

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais:

1.    Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 90 straipsnio, siejamo su Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 3 dalimi, SESV 11 straipsniu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsniu, ES sutarties 3 straipsnio 5 dalimi, SESV 208 straipsnio 2 dalimi ir 216 straipsnio 2 dalimi ir Paryžiaus susitarimu, pažeidimu;

2.    proporcingumo principo, įtvirtinto ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 2) 1 straipsnyje, pažeidimu;

3.    vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų (SESV 18 straipsnis bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniai), valstybių narių lygybės prieš Sutartis principo (ES sutarties 4 straipsnio 2 dalis) ir, jei būtina, SESV 95 straipsnio 1 dalies pažeidimu;

4.    SESV 91 straipsnio 1 dalies pažeidimu;

5.    SESV 90 straipsnio, 91 straipsnio 2 dalies ir 94 straipsnio bei ES sutarties 3 straipsnio 3 dalies pažeidimu;

6.    laisvės pasirinkti profesiją ir įsisteigimo laisvės pagal SESV 49 straipsnį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 ir 16 straipsnius pažeidimu;

7.    SESV 58 straipsnio 1 dalies, siejamos su SESV 91 straipsniu, ir, papildomai, SESV 56 straipsnio pažeidimu.

____________

1 OL L 249, 2020, p. 17.