Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Romunija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-546/20)

Jezik postopka: romunščina

Stranke

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: E. Gane, L. Liţu in M. Chicu, agenti)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

Uredbo (EU) 2020/1054 razglasi za delno nično, in sicer:

- člen 1, točka 6(c), s katerim je spremenjen člen 8(8) Uredbe (ES) št. 561/2006, in

- člen 1, točka 6(d), s katerim je spremenjen člen 8 Uredbe (ES) št. 561/2006 s tem, da je dodan nov odstavek 8a;

podredno, le če bi Sodišče presodilo, da sta ti določbi neločljivo povezani z drugimi določbami Uredbe (EU) 2020/1054 ali se nanašata na bistvo tega akta, ta zakonodajni akt Unije razglasi za ničen v celoti;

Evropskemu parlamentu in Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Romunija v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge:

1. Prvi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) PEU

Romunija meni, da ukrep iz člena 1, točka 6c – to je prepoved preživljanja rednega tedenskega počitka in tedenskega počitka, ki je daljši od 45 ur, ki se opravi zaradi nadomestila prejšnjega zmanjšanega tedenskega počitka, v vozilu – ni ustrezen za doseganje želenih ciljev, zlasti izboljšanja varnosti v prometu in delovnih pogojev voznikov. Poleg tega ta določba ne odpravlja tveganj in težav, ki jih je opredelila Komisija.

Sozakonodajalca sta poleg tega v času njenega sprejetja poznala podatke in informacije v zvezi z njeno očitno neustreznostjo.

Romunija tudi trdi, da je ukrep iz člena 1, točka 6d – ki se nanaša na vrnitev voznikov, vsake štiri zaporedne tedne (in, pred rednim tedenskim počitkom, ki je daljši od 45 ur in ki se opravi kot nadomestilo po dveh zaporednih zmanjšanih obdobjih počitka) v operativni center delodajalca v državo članico njegovega sedeža ali v kraj prebivališča voznika – očitno neustrezen, zlasti ob upoštevanju na novo uvedenih upravnih obveznosti, velikih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti, omejitve njihove poslovne dejavnosti ter tega, da ta ukrep ne zagotavlja ustreznega varstva voznikov.

Poleg tega pri oceni učinka niso bili preučeni vsi ti vidiki. V tem okviru zakonodajalca nista mogla upoštevati vseh upoštevnih elementov in okoliščin tega položaja.

2. Drugi tožbeni razlog: neupravičena omejitev pravice do ustanavljanja, določene v členu 49 PDEU

Romunija meni, da ukrep uveden s členom 1, točka 6(d) za gospodarske subjekte držav, ki ležijo na geografskem obrobju Unije, vsebuje nove upravne obveznosti, znatne stroške in omejitev poslovne dejavnosti, kar bo vodilo do njihove selitve in bo imelo odvrnilni učinek kar zadeva ustanovitev prevoznih podjetij v zadevnih državah.

Ta ukrep torej pomeni omejitev svobode ustanavljanja v smislu člena 49 PDEU. Navedena omejitev je neupravičena.

3. Tretji tožbeni razlog: kršitev načela prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva, določenega v členu 18 PDEU

Romunija meni, da ukrep iz člena 1, točka 6(c) uvaja očitne omejitve za države na geografskem obrobju Unije, zlasti ob upoštevanju posebnosti omrežja parkirišč in nastanitvenih mest.

Romunija poleg tega meni, da zagotovitev vrnitve voznikov v smislu člena 1, točka 6(d) pomeni velike izgube za družbe ustanovljene v državah članicah, ki ležijo na geografskem obrobju Unije – v vsakem primeru izgube, ki so bistveno višje od izgub držav članic, ki ležijo blizu središču prevoza v EU.

Poleg tega ukrepi iz Uredbe (EU) 2020/1054, Uredbe (EU) 2020/1055 1 in Direktive (EU) 2020/1057 2 (ki se nanašajo na dodatne omejitve kabotaže, vrnitev vozil v operativni center države članice sedeža vsakih osem tednov, vrnitev voznika vsake štiri tedne, prepoved preživljanja tedenskega počitka v kabini vozila in napotitev voznikov) so bili zasnovani kot stebri zakonodajnega svežnja. V tem okviru že samo analiza skupnih učinkov teh ukrepov lahko pokaže dejanski vpliv teh ukrepov na prometni trg.

____________

1 Uredba (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (UL 2020, L 249, str. 17).

2 Direktiva (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 (UL 2020, L 249, str. 49).