Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2020 – Maltská republika v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

(Věc C-552/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maltská republika (zástupci: A. Buhagiar, zmocněnkyně, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Žalovaní: Evropský parlament, Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení 1071/20091 a čl. 8 bod 2 písm. a) nařízení 1072/20092 ve znění článků 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 20203 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy;

uložit Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se Maltská republika domáhá zrušení napadených opatření na základě následujících důvodů.

V rámci prvního žalobního důvodu se žalobkyně domáhá toho, aby Soudní dvůr zrušil čl. 1 odst. 3 nařízení 2020/1055 (pravidlo „návratu vozidel do země původu“) v rozsahu, v němž

porušuje čl. 91 odst. 2 SFEU ve spojení s článkem 11 SFEU a článkem 37 Listiny základních práv Evropské unie vzhledem k tomu, že byl přijat bez zohlednění dopadů na životní prostředí a má závažné důsledky pro činnosti související s dopravou;

porušuje čl. 5 odst. 4 SEU a zásadu proporcionality, jelikož se nejedná o méně omezující opatření a způsobuje nepřiměřenou újmu, pokud jde o vztah náklady-výhody z hlediska životního prostředí a činností souvisejících s dopravou.

V rámci druhého žalobního důvodu se žalobkyně domáhá toho, aby Soudní dvůr zrušil čl. 2 odst. 4 písm. a) nařízení 2020/1055 (pravidlo „přestávek při kabotáži“) v rozsahu, v němž

porušuje čl. 91 odst. 2 SFEU tím, že žalovaní přehlédli závažný dopad opatření na činnosti související s dopravou;

porušuje čl. 5 odst. 4 SEU a zásadu proporcionality tím, že významně omezuje schopnost přepravců optimalizovat svou logistiku a zajistit hladký provoz plavidel;

porušuje články 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie a zásadu rovného zacházení, jelikož bez objektivního odůvodnění nezohledňuje zvláštnosti ostrovního členského státu a jeho trh dopravy zboží.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, s. 51).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, s. 72).

3 Úř. věst. 2020, L 249, s. 17.