Language of document :

Иск, предявен на 23 октомври 2020 година – Република България / Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-544/20)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Република България (Л. Захариева, Цв. Митова, М. Георгиева, представители)

Ответници: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят моли Съда на Европейския съюз:

- Да отмени Директива (ЕС) 2020/10571 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012; и

- Да разпореди на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски по настоящото производство.

Правни основания и главни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква общо 5 правни основания:

1. Нарушение на принципа на пропорционалност, предвиден в чл. 5(4) от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и чл. 1 от Протокола (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).

2. Нарушение на принципа на равенство и недискриминация, предвиден в чл. 18 от ДФЕС и чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на равенство на държавите членки пред Договорите, предвиден в чл. 4(2) от ДЕС, и доколкото Съдът счита това за необходимо, чл. 95(1) от ДФЕС.

3. Нарушение на чл. 91(1) от ДФЕС.

4. Нарушение на чл. 91(2) от ДФЕС и чл. 90 от ДФЕС във връзка с чл. 3(3) от ДЕС и чл. 94 от ДФЕС.

5. Нарушение на чл. 34 и чл. 35 от ДФЕС, което не е оправдано по силата на чл. 36 от ДФЕС, и нарушение на чл. 58(1) във връзка с чл. 91 от ДФЕС, или при условията на евентуалност, чл. 56 от ДФЕС.

____________

1 OB 2020, L 249, стр. 49