Language of document :

Kanne 23.10.2020 – Bulgarian tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-544/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Bulgarian tasavalta (asiamiehet: L. Zaharieva, Tsv. Mitova ja M. Georgieva)

Vastaaja: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 15.7.2020 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/10571 todetaan mitättömäksi

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi viisi kanneperustetta:

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (EUT) 5 artiklan 4 kohdassa sekä EUT-sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteenä olevassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 1 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

2. SEUT 18 artiklassa ja perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklassa vahvistetun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja syrjintäkiellon loukkaaminen, SEU 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetun jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden periaatteen loukkaaminen ja – mikäli unionin tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi – SEUT 95 artiklan 1 kohdan rikkominen

3. SEUT 91 artiklan 1 kohdan rikkominen

4. SEUT 91 artiklan 2 kohdan ja SEUT 90 artiklan, yhdessä SEU 3 artiklan 3 kohdan ja SEUT 94 artiklan kanssa, rikkominen

5. SEUT 34 ja SEUT 35 artiklan rikkominen, joka ei ole SEUT 36 artiklassa tarkoitetulla tavalla perusteltu, ja SEUT 58 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä SEUT 91 artiklan kanssa, tai toissijaisesti SEUT 56 artiklan rikkominen

____________

1 EUVL 2020, L 249, s. 49.