Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 21. prosince 2020 – Gmina Wieliszew v. Insolvenční správce družstevní záložny Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, v konkursu

(Věc C-698/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Gmina Wieliszew

Odpůrce: Insolvenční správce družstevní záložny Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, v konkursu

Předběžná otázka

Je třeba nařízení Rady (ES) č. 1083/20061 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, zejména jeho čl. 2 bod 5, článek 3, článek 4, čl. 57 odst. 1, článek 70 a článek 80, nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20132 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, zejména jeho čl. 2 bod 15, čl. 37 odst. 1, článek 66, čl. 67 odst. 1, čl. 74 odst. 1 a 89 odst. 1, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě neumožňující subjektu, který obdržel finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie, aby se v soudním řízení účinně domohl vyloučení těchto finančních prostředků z majetkové podstaty, jestliže byly vloženy na bankovní účet u banky, která následně podala insolvenční návrh, nebo vnitrostátní právní úpravě, která tyto prostředky nevylučuje z majetkové podstaty banky nacházející se v úpadku?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 210, s. 25.

2 Úř. věst. 2013, L 347, s. 320.