Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 21 december 2020 – Gmina Wieliszew mot Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Mål C-698/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: Gmina Wieliszew

Motpart: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Tolkningsfrågor

Ska rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,1 särskilt artiklarna 2.5, 3, 4, 57.1, 70 och 80, och nuvarande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,2 särskilt artiklarna 2.15, 37.1, 66, 67.1, 74.1 och 89.1, tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell lagstiftning som innebär att en aktör som har mottagit medel från Europeiska unionens budget inte kan väcka talan om att dessa medel ska uteslutas från konkursboet när de har satts in på ett bankkonto som förvaltas av en bank som därefter har försatts i konkurs, eller mot en nationell lagstiftning som innebär att dessa medel inte kan uteslutas från konkursboet för banken på obestånd?

____________

1 EUT L 210, 2006, s. 25.

2 EUT L 347, 2013, s. 320.